Objednávky od 499 Kč, rozvoz zdarma od 999 Kč

Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Plný Špajz s.r.o.

IČO: 067 50 826

se sídlem Bělehradská 679/94, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288241,

telefon: 721 503 504, e-mail: prodejna@plnyspajz.cz

(dále jen společnost Plný Špajznebo „Prodávající“)

vydala v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) následující všeobecné obchodní podmínky:

 1. ZÁKLADNÍ ÚSTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují pravidla pro užívání internetové stránky plnyspajz.cz (dále jen „Internetová stránka“) provozované Prodávajícím za účelem internetového obchodu s potravinami, nápoji, drogerií a dalším nepotravinářským zbožím (dále též jen jako „Zboží“).
 2. Předmětem VOP je tedy zejména úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupních smluv ohledně Zboží uzavřených prostřednictvím Internetové stránky mezi Prodávajícím a kupujícím splňujícím podmínky uvedené v ust. čl. II odst. 1  písm. a) a písm. b) VOP.
 3. jednotlivcům a domácnostem za účelem jejich přímé spotřeby, tedy výhradně fyzickým osobám, které při objednávání zboží nejednají v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci svého samostatného výkonu povolání a současně
 1. ZÁKAZNÍK, POPIS NABÍDKY ZBOŽÍ, JEJÍ PODMÍNKY A OMEZENÍ
 1. Nabídka Zboží prostřednictvím Internetové stránky je určena výhradně:

 1. svéprávným fyzickým osobám starším 18 let, které přijmou VOP a závaží se je dodržovat

(osoba splňující podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. b) tohoto ustanovení VOP dále označována též jen jak Zákazník).

 1. Informace o Zboží, včetně uvedení cen příslušného Zboží a specifikace jeho základních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v nabídce na Internetové stránce.
 2. Zákazník bere na vědomí, že veškerá grafická znázornění Zboží na Internetové stránce (fotografie, obrázky apod.) mají pouze ilustrativní charakter, a za nesoulad Zboží s tímto jeho vyobrazením tudíž nenese společnost Plný špajz žádnou odpovědnost. Rozhodující z hlediska garantovaných vlastností Zboží je tedy vždy slovní popis Zboží uvedený na Internetové stránce.
 3. Dostupnost Zboží na Internetové stránce co do jeho druhu i množství je vázána na skladové zásoby Prodávajícího, resp. na skladové zásoby příslušné provozovny Prodávajícího označené Zákazníkem v objednávce jako výdejní místo. Společnost Plný Špajz dostupnost zboží negarantuje.

                                                                                                                     III.         OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na Internetové stránce je ryze informativního charakteru, a Prodávajícímu tudíž nevzniká povinnost uzavřít se Zákazníkem objednávajícím si Zboží kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem akceptace objednávky Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“). Za takovou akceptaci objednávky však nelze považovat pouhé potvrzení Prodávajícího o obdržení objednávky, jež systém generuje automaticky. Akceptací objednávky je pouze výslovný projev vůle Prodávajícího, že objednávku Zákazníka přijímá.

 1. Zákazník objednává Zboží nabízené společností Plný Špajz na Internetové stránce prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“). Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení zakoupeného Zboží a jeho množství, resp. jeho vložení do nákupního košíku, vyplnění všech údajů, které jsou v rámci formuláře Objednávky označeny jako povinné, akceptace příslušné kupní ceny a VOP a odeslání (potvrzení) objednávky.

 1. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Od tohoto okamžiku je Objednávka považována za závazný návrh na uzavření příslušné Kupní smlouvy.

 1. Neprodleně po obdržení řádné Objednávky a po uhrazení kupní ceny odešle Prodávající Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce e-mailovou zprávu obsahující potvrzení o obdržení Objednávky ze strany společnosti Plný Špajz spolu s její rekapitulací. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za akceptaci návrhu Zákazníka na uzavření Kupní smlouvy.

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při zadávání ceny Zboží do katalogu na Internetové stránce, nebo do formuláře Objednávky, není Prodávající povinen dodat Zákazníkovi Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již bylo Zákazníkovi zasláno automaticky vygenerované potvrzení o obdržení Objednávky. Prodávající bez zbytečného odkladu o zjištění této chyby informuje o této skutečnosti Zákazníka a zašle mu na jeho e-mailovou adresu aktualizovanou nabídku obsahující opravený chybný údaj. Tato opravená nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí této nabídky Zákazníkem odeslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 1. Zákazník je oprávněn svou objednávku zrušit nejpozději do okamžiku zahájení expedice (vypravení) objednaného Zboží ze skladu či provozovny Prodávajícího, a to pouze telefonicky na telefonním čísle příslušné provozovny (prodejny) Prodávajícího. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po Zákazníkovi veškerou škodu, která mu v souvislosti se zrušením objednávky vznikla. Společnost Plný Špajz je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky za Zákazníkem oproti případné pohledávce Zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží nebo její části.

 1. Společnost Plný Špajz si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy, změní-li se okolnosti, z nichž vycházela v okamžiku umístění prezentace Zboží na Internetovou adresu, a to do té míry, že na Prodávajícím nebude možné spravedlivě požadovat, aby byl příslušnou Kupní smlouvou vázán. Prodávající je tak oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případech, kdy se objednané Zboží během vyřizování Objednávky přestane vyrábět nebo dovážet do České republiky nebo pokud bude prodej takového Zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání či prodeje. Byla-li Zákazníkem k okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím již uhrazena kupní cena nebo její část či záloha na ní, stává se příslušná částka bezdůvodným obohacením Prodávajícího, který je povinen jej Zákazníkovi vydat (tj. vrátit mu obdrženou kupní cenu zpět).

                                                                                                                   IV.         PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁLOHA A KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

1.       Zákazník je povinen bezprostředně po dokončení Objednávky uhradit 100% zálohu na kupní cenu za Zboží a případné další související náklady specifikované níže (dále též jen jako „Záloha“). Úhradu Zálohy lze provést pouze bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány použitím některé z následujících debetních a/nebo kreditních karet: Visa debit, Visa elektron, Master Card, Maestro. Před zaplacením Zálohy není Prodávající povinen Zboží Zákazníkovi odeslat.

2.       Kupní cena Zboží je splatná okamžikem akceptace Objednávky Prodávajícím. Na zaplacení kupní ceny Zboží se použije Záloha uhrazená Zákazníkem. Prodávající vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu, jímž mu bude Kupní cena vyúčtována. Tento daňový doklad bude Zákazníkovi odeslán na jeho e-mailovou adresu.

3.       Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží dle Kupní smlouvy včetně příslušné daně z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „Kupní cena“). Současně s Kupní cenou je Zákazník povinen uhradit společnosti Plný Špajz rovněž cenu souvisejících objednaných služeb, včetně veškerých nákladů spojených s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího zveřejněného k okamžiku odeslání Objednávky na Internetové stránce.

4.       Pro určení výše Kupní ceny jsou rozhodné vždy ceny uvedené na Internetové stránce u příslušného Zboží k okamžiku akceptace Objednávky Zákazníka společností Plný Špajz. Tím není dotčeno ust. čl. III odst. 5 VOP.

5.       Ceny Zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena vždy u konkrétního Zboží. Zákazník je oprávněn vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách na výdejních místech Prodávajícího.

6.       Poptává-li Zákazník u Zboží, jehož cena je stanovena dle hmotnosti či jiné měrné jednotky, určitý počet kusů a umožňuje-li to povaha takového zboží, je společnost Plný Špajz oprávněna, avšak nikoliv povinna, tomuto požadavku Zákazníka vyhovět a dodat mu požadovaný počet kusů. Cena Zboží bude v takovém případě stanovena podle skutečné hmotnosti poptávaného počtu kusů takového Zboží.

                                                                                                                                                V.         DOSTUPNOST A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající je povinen zajistit dodání Zboží Zákazníkovi sjednaným způsobem. Zákazník je v Objednávce oprávněn a současně povinen zvolit dodání jím objednaného Zboží pouze jedním z následujících způsobů:
  1. odesláním Zboží zásilkovou/balíkovou službou externí zásilkové společnosti na adresu uvedenou Zákazníkem v jeho Objednávce nebo
  2. osobním odběrem Zboží ve výdejním místě Prodávajícího zvoleném Zákazníkem z nabídky Prodávajícího v Objednávce.

Prodávající si nicméně vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího přerušit či zcela ukončit kterýkoliv ze shora uvedených způsobů doručování. V takovém případě má Zákazník právo zvolit si jiný Prodávajícím nabízený způsob doručení anebo od smlouvy odstoupit.

 1. Zákazník je oprávněn zvolit si pouze ten způsob dodání Zboží, který je pro něj s ohledem na zvolené místo doručení Prodávajícím uveden jako dostupný. Informace o dostupnosti způsobu doručení a ceně bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání příslušných údajů Objednávky týkajících se dodání Zboží na Internetových stránkách.

 1. Náklady na dodání Zboží se liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání, přičemž tyto nese Zákazník. Konkrétní výše nákladů na dodání Zboží bude vyčíslena v Objednávce Zákazníka a současně i v potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

 1. Je-li zboží odesíláno na adresu uvedenou Zákazníkem v jeho objednávce, považuje se závazek k doručení zboží za splněný doručením k hlavnímu vchodu do budovy, či na nejbližší veřejně přístupné místo u budovy (např. před oplocení pozemku přilehlého k budově), jejíž adresa byla uvedena v Objednávce jako místo doručení. Zákazník je oprávněn požádat v rámci Objednávky o doručení až do určitého patra budovy, případně až do bytu. V takovém případě přepravce, který Zboží doručuje, vyvine rozumně očekávatelné úsilí k doručení Zboží až do požadovaného místa, nebrání-li mu v tom žádné překážky faktického či právního charakteru, poskytne-li mu Zákazník či osoba za Zákazníka Zboží přebírající nezbytnou součinnost a neshledá-li požadavek Zákazníka za nepřiměřený.

 1. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen odeslat Zboží na adresu určenou Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka třeba Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. veškeré náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zákazník je povinen zajistit převzetí Zboží osobou plně svéprávnou, starší 18 let. Tato osoba je povinna na žádost doručovatele prokázat svou totožnost a věk dokladem totožnosti a dále sdělit doručovateli číslo Objednávky a jméno Zákazníka. Nebude-li taková osoba v dohodnutém čase a místě přítomna, je Zákazník povinen na základě oznámení o neúspěšném pokusu o doručení kontaktovat příslušného doručovatele a/nebo Prodávajícího a sjednat náhradní termín doručení na své náklady.

 1. Zákazník je oprávněn a současně povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a jakékoliv zjištěné závady neprodleně oznámit dopravci. V případě důvodných a prokazatelných pochybností o neoprávněném vniknutí do zásilky je Zákazník oprávněn převzetí Zboží odepřít. Tuto závadu však musí patřičným způsobem zdokumentovat (pořízením příslušných fotografií či videa).

 1. Společnost Plný Špajz neodpovídá za škodu způsobenou tím, že Zboží nebylo doručeno řádně a včas, bylo-li to způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost Plný Špajz ovlivnit.

 1. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně stanovit maximální množství konkrétního Zboží, které lze v jím určeném časovém úseku objednat jedním Zákazníkem a/nebo maximální množství konkrétního Zboží, které lze v jím časovém úseku objednat celkem (tj. bez ohledu na skutečnost, zda si příslušné množství objedná jeden Zákazník nebo více Zákazníků). Současně je Prodávající oprávněn zcela či zčásti nevyhovět požadavku Zákazníka na dodání většího množství Zboží i v individuálním případě, aniž by takové omezení předem stanovil. O případné neakceptaci Objednávky z tohoto důvodu Prodávající Zákazníka vyrozumí.

 1. Nebude-li dostupné Zboží, které Zákazník uvedl v Objednávce, nabídne společnost Plný Špajz Zákazníkovi při doručení Zboží náhradní Zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení Zboží budou toto náhradní Zboží odděleno od ostatního Zákazníkem poptávaného Zboží a Zákazník je oprávněn jej zcela či částečně odmítnout převzít. Případný přeplatek z důvodu nižší ceny se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. Případný nedoplatek z důvodu vyšší ceny je Zákazník povinen Prodávajícími uhradit na výzvu.

 1. Při Objednávce Zboží v množství určeném hmotností si společnost Plný Špajz vyhrazuje právo na dodání Zboží s váhovou odchylkou. Případný přeplatek z důvodu nižší hmotnosti se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší hmotnosti Zákazník uhradí takto vzniklý nedoplatek na výzvu Prodávajícího.

 1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

                                                                                                                                             VI.         ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

 1. Zákazník je povinen Zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a případné zjištěné nedostatky oznámit neprodleně, nejpozději následujícího pracovního dne, Prodávajícímu. U čerstvých surovin určených ke spotřebě nejpozději do 24 hodin je Zákazník povinen oznámit Prodávajícímu příslušné vady nejpozději do 24 hodin od jejich převzetí.
 2. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny Prodávajícího či v místě jeho sídla.
 3. Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku a/nebo na Internetové stránce.
 4. Společnost Plný Špajz neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením zákonných či smluvních povinností Zákazníka, zejména nesprávným skladováním či zacházením se Zbožím.
 5. Vady Zboží zjištěné v zákonné záruční době je Zákazník povinen Prodávajícímu písemně oznámit.
 6. Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí Zboží odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetové stránky, a to bez udání důvodů. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být společnosti Plný Špajz odesláno ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník na své náklady vrací Zboží v jakékoliv provozovně společnosti Plný Špajz nebo v jakémkoliv výdejním místě, kde mu bude Kupní cena vraceného Zboží vyplacena v hotovosti na pokladně.
 7. Zákazník bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím a od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Zákazník dále není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Zboží je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
 9. Pro vyloučení všech pochybností Prodávající uvádí, že v případě, že Zákazník využije svého práva podle tohoto článku VOP a od Kupní smlouvy odstoupí, je pro určení výše Kupní ceny vrácené Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou Zákazník uhradil.
 10. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do okamžiku převzetí Zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí společnost Plný Špajz Kupní cenu či Zálohu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.
 11. Je-li společně se Zbožím Zákazníkovi poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi společností Plný Špajz a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím společnosti Plný Špajz vrátit i poskytnutý dárek.
 1. ODSTOUPENÍ O SMLOUVY UZAVŘENÉ PŘES INTERNET

                                                                                                                                VIII.         SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Internetové stránky mezi Prodávajícím a Zákazníky ohledně dodání Zboží.
 1. Právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Prodávající a Zákazník sjednávají, že se právní vztahy mezi nimi vzniklé řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 1. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 1. Všechna práva k Internetové stránce, zejména autorská práva k obsahu, rozvržení stránky, fotografiím, grafikám, ochranným známkám, logům, databázím a dalšímu obsahu a prvkům, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak užívat Internetovou stránku nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

 1. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Zákazník a/nebo návštěvníci Internetové stránky nesmí užívat Internetovou stránku způsobem, které by mohl mít negativní vliv na její provoz a/nebo fungování a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat, neoprávněně užít či zneužít Internetovou stránku, její programové vybavení nebo další součásti. Prodávající je oprávněn omezit přístup třetím osobám k Internetové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby, aktualizace systému, zavedení nových prvků a dalším obdobným činnostem. Prodávající neodpovídá za řádný, bezchybný a bezpečný provoz Internetové stránky. Prodávající dále nenese jakoukoliv odpovědnost za reklamu či propagaci třetích osob umístěnou na Internetové stránce či realizovanou jejím prostřednictvím, jakož ani za odkazy na internetové stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, resp. za obsah těchto stránek. Prodávající je oprávněn případný závadný obsah umístěný třetí osobou na jeho Internetové stránky odstranit a požadovat po této osobě náhradu veškeré vzniklé škody.

 1. Zákazník na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

 1. Společnost Plný Špajz zpracovává osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) za účelem realizace Kupní smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v sekci „Ochrana osobních údajů“ na Internetové stránce.

 1. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat s tím, že tyto změny či doplnění jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. V případě rozporu českého a cizojazyčného znění VOP nebo Internetové stránky je rozhodující české znění.
 2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
 3. Jakékoliv změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP musí mít písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy.
 4. Společnost Plný Špajz neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 5. Společnost Plný Špajz je oprávněna prodej Zboží na Internetové stránce kdykoli ukončit či přerušit.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.8.2020.